28.03.03

 

Virksomheten i 2002

Lansering av ny stetoskop-modell ved årsskiftet ga sterk start på 2003

Høsten 2002 ferdigstilte Meditron en ny stetoskopmodell som oppfattes som mer brukervennlig, og med en langt lavere pris enn selskapets første stetoskop. Modellen kom i salg ved årsskiftet, og salget så langt i første kvartal overstiger forventningene.

Meditron valgte høsten 2002 å si opp den eksisterende distribusjonsavtalen med selskapets største distributør Welch Allyn Inc. Under reforhandling av distribusjonsavtalen ble de fleste markedsaktiviteter lagt på is. Ny distribusjonsavtale ble inngått i desember og sikrer økt fokus på Meditrons produkter samt forplikter Welch Allyn Inc. til å ta ut betydelig antall stetoskop i 2003. Totalt for året 2002 endte derfor Meditrons omsetning på MNOK 7,3 mot MNOK 10,2 i 2001. Inntektene kommer i det alt vesentligste fra stetoskopvirksomheten. I tillegg selger konsernet spesiallagede sensorer og tjenester knyttet til utvikling og fremstilling av slike sensorer.

Den nye distribusjonsavtalen og lanseringen av Meditrons Master Elite stetoskop har til gjengjeld gitt en bedre start på 2003. Ved utgangen av 1. kvartal 2003 har selskapet en ordreinngang som overstiger omsetningen i 1. halvår 2002. Selskapet ser også en økende interesse for sin softwarepakke.

Konsernet Meditron ASAs driftsresultatet for 2002 endte på MNOK – 58,5 for året samlet. Regnskapet er belastet med MNOK 9,4 i goodwillavskrivninger mot MNOK 9,6 i 2001. Regnskapet for 2002 er videre belastet med goodwillnedskrivninger på MNOK 15,0 som er en regnskapsmessig konsekvens av overførselen av rettigheter vedrørende utvikling og kommersialisering av Meditrons mannlige Erektil Dysfunksjons produkt til datterselskapet Vibromed AS.

Regnskapet for 2002 er belastet med nedskrivning for ukurans på varelager i Meditron Stethoscopes AS med MNOK 3,2 og med nedskrivning av ukurant produksjonsutstyr og komponenter med MNOK 1,4. Regnskapet er også belastet med avsetning for omstruktureringskostnader på MNOK 1,0 i forbindelse med planlagt flytting av produksjon av stetoskop fra Norge til utlandet.

Av konsernets totale omsetning i 2002 utgjorde omsetning til Norge 26,9%, USA 39,5%, og øvrige land 33,6%.

"Selskapet arbeider på stetoskopområdet i et konservativt marked der det må påregnes at veksten i salget vil opparbeides over tid. Meditron er alene om å ha et sensorbasert stetoskop, og er den eneste aktøren med et totalkonsept bestående av undervisningssystem, programvare og stetoskop. I nisjen for elektroniske stetoskop er Meditron en av de ledende aktørene. Meditrons stetoskop regnes som ”state of the art” i bransjen. Prestisjetunge helsemiljøer både i USA og Europa og flere ledende universiteter som Harvard Medical School benytter nå systemet. I 2003 øker selskapet innsatsen i breddemarkedet. En viktig del av denne innsatsen kommer fra Welch Allyn Inc som et resultat ev den reforhandlede avtalen mellom selskapene. Denne sikrer at de vil øke sine ressurser på salg av Meditron produkter, spesielt det nyutviklede Master Elite stetoskopet”, sier administrerende direktør Berit Gjelsten Haugen.

Meditron ASA og dets datterselskap Vibromed AS har i forbindelse med utviklingen av en høyteknologi ring som vil avhjelpe erektil dysfunksjon (impotens) oppnådd flere viktige milepæler de siste to årene. Kliniske studier er gjennomført med oppløftende resultater samtidig som selskapet har fått innvilget patent i USA. Vibromed AS ble i 2002 etablert som et heleid datterselskap. Rettigheter til å utvikle og kommersialisere ED produktet er overført til dette selskapet.

Meditron ASA har også etablert datterselskapet Meditron SoundDesign AS som vil forestå videre utvikling og kommersialisering av et mikrofonkonsept basert på Meditron sin sensor teknologi.

Meditron ASA arbeider for tiden med å gjennomføre emisjoner både i Meditron SoundDesign AS og Vibromed AS. Det tas sikte på at disse emisjonene skal være gjennomført i løpet av første halvår 2003. Det planlegges ikke øvrige emisjoner i løpet av 2003.

 

Kontaktpersoner:

Arnstein Endresen, Styreformann Meditron ASA: tlf. 23 11 33 80.
Berit Gjelsten Haugen, Adm.Dir. Meditron ASA: tlf. 66 77 11 60.